Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es

Admisión

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

 CALENDARIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA 

DOGA ADMISIÓN ALUMNADO

A continuación publícase o máis salientables que introduce a normativa citada e que nos centros deberedes ter en conta durante o proceso de escolarización:

 • Modifícanse os prazos de reserva de praza: do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro.
 • O prazo de admisión segue sendo do 1 ao 20 de marzo.
 • Modifícase o prazo de matrícula na ESO e Bacharelato: do 23 de xuño ao 7 de xullo. En educación infantil e primaria continúa o mesmo prazo. 
 • Publicáronse novos modelos de reserva de praza, de admisión ordinaria e de escolarización extraordinaria. (Prégase que nos centros se facilita ás familias xa estes novos modelos, porque nesta inspección se continúa recibindo solicitudes extraordinarias en modelos que xa non están vixentes).
 • No referente ao baremo hai novidades:
  • No apartado de irmá/n matriculados no centro hai un límite de puntuación de 14 puntos. (Antes non había puntuación máxima).
  • No caso de irmás/ns nados dun parto múltiple daráselle puntuación cando ambos soliciten o mesmo centro ( antes a maiores tamén se esixía solicitar un centro da área de influencia do domicilio, pero agora desaparece ese requisito).
  • Cambia a puntuación que se outorga por proximidade do domicilio familiar ou proximidade do lugar de traballo. Soamente se poderá asignar puntuación por un dos apartados.
  • No apartado de puntuación por discapacidade tamén se terá en conta a percepción da pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez, pensión de clases pasivas por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.
  • Agora poderase outorgar puntuación por condición de vítima de violencia de xénero e por vítima de terrorismo.
  • Nas solicitude para o bacharelato, terase en conta a nota media o ÚLTIMO curso finalizadoque pode ser 3º ou 4º da ESO ou daquelas ensinanzas que permitan acceder ao bacharelato (antes era a nota de 3º da ESO)
 • Antes do 1 de marzo debe publicarse a previsión inicial de postos escolares. Se hai cambios antes da publicación da listaxe de admitidos/non admitidos, deberán facerse públicos no taboleiro de anuncios, na páxina web do centro e tamén se manterá actualizada a aplicación admisionalumnado.
 • NO artigo 5º da Orde do 21 de outubro de 2022, ven recollida a información, que como mínimo, os centros deben publicar no taboleiro de anuncios e na páxina web do centro.
 • Recórdase que a publicación das listaxes realizarase no taboleiro de anuncios,que unicamente será visible no interior do recinto escolar.
 • No proceso de reserva de prazo deben publicar a listaxe definitiva tanto o centro adscrito como o centro de adscrición. En caso de ser todas as solicitude admitidas publicarase a listaxe o día 22 de febreiro.
 • No proceso de admisión, cando non haxa postos escolares suficientes, abrirase un prazo de 10 días hábiles para presentar documentación, contado desde o DÍA SEGUINTE ao do remate do prazo de presentación de solicitudes (antes contaba a partir dos dous días).
 • Xa non se sorteará letra para o desempate en caso de que non sexan suficientes os postos escolares. Realizarase un procedemento aleatorio explicado no Artigo 34º da Orde do 21 de Outubro de 2022.
 • NO artigo 12º da Orde do 21 de outubro de 2022 ven recollido quen se considera membro computable da unidade familiar (hai cambios ).
 • A solicitude debe estar asinada por ambos proxenitores (excepto nos casos de violencia de xénero). NO artigo 25º.5 e 6 da Orde do 21 de outubro de 2022 explica o procedemento.
 • Se a persoa interesada desexa consultar a listaxe provisional ou definitiva de admitidos/non admitidos coas puntuacións desagregadas deberá ASINAR  un COMPROMISO DE USO E CONFIDENCIALIDADE. (Artigo 35º.5 da Orde do 21 de outubro de 2022).
 • Cando un centro adxudique un posto escolar a alumnado con dereito de permanencia noutro centro, este comunicarallo a ese centro no prazo indicado (Artigo 38º.2 da Orde do 21 de outubro de 2022).
 • O alumnado de Bacharelato poderá modificar ou deixar sen efecto a súa matrícula antes de finalizar o mes de abril, cando obteña praza nunha modalidade distinta (seguen vixentes as outras opcións xa existentes).

PRAZAS DISPONIBLES

Informarase deste dato nos prazos previstos.