Admisión Alumnos/as

Curso 17/18

 

  1. NORMATIVA APLICABLE:

            Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria reguladas na lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio.

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 que desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Os centros deberán facer público e informar ao alumnado e aos seus representantes legais do seu PROXECTO EDUCATIVO. Por tal motivo os interesados poden consultalo na secretaría do colexio ou na dirección de internet: http://www.escolapiosmonforte.com/calidad/pec.pdf

  1. PRAZOS.

Publicación de vacantes:                                                     antes do 1 de Marzo

Presentación de Solicitudes de admisión:                        Do 2 ao 20 de marzo.

Presentación de documentación acreditativa

dos criteriso de admisión:                                                   do 23 de marzo ao 5 de abril.

(En caso de máis demanda que oferta)

Publicación das listaxes provisionais de

admitidos e non admitidos:                                                 Con anterioridade ao 25 de abril.

Publicación das listaxes definitivas:                                              Antes do 15 de maio.

Formalización da Matrícula.                                             Do 20 ó 30 de xuño (E.I.-E.P.)

                                                                                           Do 26 de xuño ó 10 de xullo (ESO)

  1. SERVICIOS COMPLEMENTARIO OFERTADOS E NORMATIVA REGULADORA.

Comedor escolar: D. 10/07, do 25 de xaneiro, Orde do 21 de febreiro de 2007, polo que se regula o funcionamento dos comedores escolares nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e O.U.

Plataforma Educativa de información aos pais e Auxiliar de conversarión: Decreto 444/1996 de y la Orden de 10/01/1997.

  1. CRITERIO COMPLEMENTARIO PARA ASIGNAR UN PUNTO NO CASO QUE O Nº DE SOLICITUDES SEXA SUPERIOR ÁS PRAZAS OFERTADAS:
  • Ser o solicitante fillo ou filla dun antigo alumno ou alumna do centro.
  • A acreditación faraa o centro mediante certificado.

PRAZAS DISPONIBLES PARA O CURSO 2016– 2017

EDUCACIÓN INFANTIL DE 3ANOS                                         50 PRAZAS

EDUCACIÓN INFANTIL DE 4ANOS                                          4  PRAZAS

EDUCACIÓN INFANTIL DE 5 ANOS                                        10 PRAZAS

1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA                                                  4  PRAZAS

2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA                                                  3  PRAZAS

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA                                                  10 PRAZAS

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA                                                  6  PRAZAS

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA                                                  6  PRAZAS

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA                                                  7  PRAZAS

1º DE E. SECUNDARIA OBRIGATORIA                                11 PRAZAS

2º DE E. SECUNDARIA OBRIGATORIA                                 9 PRAZAS

3º DE E. SECUNDARIA OBRIGATORIA                               10 PRAZAS

4º DE E. SECUNDARIA OBRIGATORIA                               15 PRAZAS

 

6 das prazas de 3 ANOS, 1º DE E.P e 1º ESO están a disposición da administración educativa para alumnado con necesidade específica de apoio educativo en caso de habelas.

 Pódese consultar tamén no taboleiro de anuncios do colexio.

 

                                                           

 

                                         Asdo.: Pablo Blanco

                                           Director do Centro

 


MONFORTE DE LEMOS, A 7 DE FEBRERO DE 2017                                                            

                                    

Nota informativa:

So se poderá presentar unha única solicitude no centro que se solicita praza en primeiro lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

O alumno que presente solicitude noutro centro deberá comunicalo ao mesmo tempo no centro de orixe.

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Descargas

Icon

ORDE DO 25 DE XANEIRO DE 2017 709.00 KB 4 downloads

...
Icon

Decreto 254/2012 593.29 KB 10 downloads

Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión do alumnado en...